tender-notice

स्टेश्नरी खरीदसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग,नेपाल ववरमहल, काठमाडौं सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/०७/१२) यस आयोगलाई आ.व. २०७५/७६ को लागि दरभाउपत्रमा उल्लेख भए अनुसारका विभिन्न किसिमका स्टेशनरी मसलन्द सामानहर खरिद गर्नुपर्ने भएकोले मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका ईच्छुक...