आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०७५ सम्बन्धमा

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०७५ सिफारिस समितिबाट मिति २०७५।१२।२४ स्वीकृित भएको छ, जसको स्वीकृत प्रतिलिपि र अनुसूची (दफा ६ सँग सम्बन्धित) अध्यक्षसदस्य पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी पाउन समिति समक्ष पेश गर्ने फारामको ढाँचा समेत जानकारीको लागि यहाँ राखिएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०७५

अध्यक्ष।सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी पाउन समिति समक्ष पेश गर्ने फारामको ढाँचा1