tender-notice

Invitation for Sealed Quotation for Stationery

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग,नेपाल ववरमहल, काठमाडौं सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/०७/१२) यस आयोगलाई आ.व. २०७५/७६ को लागि दरभाउपत्रमा उल्लेख भए अनुसारका विभिन्न किसिमका स्टेशनरी मसलन्द सामानहर खरिद गर्नुपर्ने भएकोले मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका ईच्छुक...

Invitation for Sealed Quotation for Air Cooler

Invitation for Bids Truth and Reconciliation Commission Invitation for Bids for the supply and delivery of Motorcycle and Scooter Contract Identification No: TRC/G/NCB/VH-8 Date of publication: 2073-08-08 The Truth and Reconciliation Commission invites sealed bids from eligible bidders for the...