सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्न फारम पेस गर्ने सूचना