latest-news

Newly appointed TRC Chairperson and Members have taken charge

Newly appointed TRC Chairperson and Members have taken charge

Chairperson and Members of the Truth and Reconciliation Commission have taken charge on 23rd January, 2020. The newly appointed Chairperson of the Commission, Mr. Ganesh Datta Bhatt, Member Mr. Prachanda Raj Pradhan, Member Dr. Govind Gautam, Member Ms. Mana Dahal...

About name selection procedure

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०७५ सिफारिस समितिबाट मिति २०७५।१२।२४ स्वीकृित भएको छ, जसको स्वीकृत प्रतिलिपि र अनुसूची (दफा ६ सँग सम्बन्धित) अध्यक्ष।सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी पाउन समिति...